Jag förstår, visa inte denna information. När Morningstar startade år 1984 i Chicago, USA, var målet bland annat att ge alla investerare möjlighet att jämföra fonder på ett nyanserat sätt – med historisk avkastning justerad för skillnader i dunning kruger effekt pdf och kostnader.

Sedan dess har Morningstar ändrat och förfinat beräkningarna, samt tagit hjälp av internet, men det grundläggande målet är detsamma. Den nya Morningstar Europe Star Rating lanserades i början av år 2001 och jämförde på ett lättbegripligt sätt de historiska resultaten de senaste 3 åren hos fonder med liknande inriktning i hela Europa, med hänsyn till kostnader och risk. Precis som den ursprungliga Morningstar Rating, som lanserades i USA år 1985, avgörs fondbetygen i en objektiv matematisk beräkning, baserad på fondernas andelskurser. Inga subjektiva åsikter om fonderna, fondbolagen eller förvaltarna ingår. I juli 2002 ändrade Morningstar i USA metoden att sätta stjärnbetyg så att den mer liknar den i Europa. Samtidigt infördes en ny riskjustering av avkastningen i både USA och Europa, som bygger på ett explicit antagande om investerarnas nyttofunktion. I oktober 2006 började också Morningstar i Europa att publicera Rating även under 5 och 10 år.

Därefter är metodiken gemensam i hela världen och beskrivs i detalj på engelska. 30 november 2016 togs justeringen för fondernas köpavgifter och säljavgifter bort. Fonden är yngre än 3 år. Morningstar har inte fått in tillräckligt med information i vår databas, så fonden kan inte placeras i en av våra kategorier. Fonden har helt bytt placeringsinriktning och därmed är fondens historiska resultat inte längre relevanta.

Det finns alltför få fonder med samma inriktning. I valet mellan olika fonder finns det tre grundläggande faktorer som nästan alltid brukar diskuteras: historisk avkastning, risk och kostnader. Vid en jämförelse av fonder är det dock viktigt att hålla i minnet att dessa tre faktorer kan säga mycket om de människor och organisationer som förvaltar fonderna, men fondernas historiska resultat kan omöjligt förutspå vilka fondkategorier som kommer att ge bäst resultat i framtiden. Riskjusterad avkastning de senaste 3, 5 och 10 åren. Morningstar Kategorier Morningstar grupperar fonder som har liknande placeringsinriktning i kategorier, baserat på fondernas faktiska innehav av värdepapper. Fondernas namn och deras inriktning enligt fondbestämmelserna är ofta inte tillräckligt för att ge en pålitlig gruppering.